Prava i benefiti

A. Upotreba znakovnog jezika

Donošenjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika (Sl. glasnik br. 38/2015. godine) utvrđuje se pravo na upotrebu znakovnog jezika što podrazumeva pravo gluve osobe na učenje znakovnog jezika i pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik.

Niko ne može da zabrani gluvoj osobi pravo na upotrebu znakovnog jezika.

Tumač za znakovni jezik je lice koje je, u skladu sa zakonom, steklo stručne kompetencije za obavljanje poslova tumača za znakovni jezik, odnosno stručne kompetencije za prevođenje govornog jezika na znakovni jezik i znakovnog jezika na govorni jezik.

Zakon u Upotrebi znakovnog jezika propisuje da:

 1. Usluge tumača za znakovni jezik
  • Gluva osoba koja koristi znakovni jezik, ima pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik koja se obezbeđuje neposrednim angažovanjem tumača za znakovni jezik ili na drugi način prihvatljiv gluvoj osobi, upotrebom savremenih tehničkih dostignuća.
 1. Upotreba znakovnog jezika
  • Gluva osoba ima pravo da koristi znakovni jezik u postupku pred državnim organom, organom autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
  • Gluva osoba koja učestvuje u političkom životu – na sastancima i sednicama organa javne vlasti, ima pravo na upotrebu znakovnog jezika
  • Obrazovno-vaspitni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i studije na visokoškolskoj ustanovi mogu se izvoditi na znakovnom jeziku za gluve osobe, u skladu sa njihovim potrebama, sposobnostima i mogućnostima
  • Gluva osoba ima pravo da koristi znakovni jezik u toku zapošljavanja i rada kod poslodavca, i to: pri obavljanju razgovora za posao, kod zaključivanja i otkazivanja ugovora o radu ili drugog ugovora o radu van radnog odnosa, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, volontiranju, u toku rada ili učestvovanja na radu kod poslodavca po bilo kom osnovu dok postoji objektivna potreba za takvom uslugom i u slučajevima u kojima se zaposlenim licima kod poslodavca saopštavaju informacije od uticaja na proces rada i njihov položaj.
 1. Mediji
  • Pružaoci medijskih usluga dužni su da prema svojim mogućnostima omoguće praćenja audio-vizuelnih medijskih usluga putem tumača za znakovni jezik ili primenom tehnika prihvatljivih gluvoj osobi, obezbeđivanjem dnevnog praćenja dostupnog programa i sadržaja.
 1. Telekomunikacione usluge
  • Pružaoci telekomunikacionih usluga dužni su da obezbede mogućnosti obezbeđivanju korišćenja usluga univerzalnog servisa, odnosno telefonskih i drugih komunikacionih usluga uz upotrebu video telefona, kol centra ili na drugi način, radi osiguranja jednakih mogućnosti za pristup telekomunikacionim uslugama.

 

B. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Donošenje „Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom“ (Sl. glasnik br. 36/2009. godine), predstavlja je jedan od ključnih preduslova aktivnijeg učešća osoba sa invaliditetom u sferi rada i radnih odnosa, prvenstveno zbog uvođenja obaveze da svaki poslodavac koji u svojoj radnoj organizaciji ima najmanje 20 stalno zaposlenih radnika, mora da, u zavisnosti od veličine svoje firme, u radni odnos primi određeni broj osoba sa invaliditetom, odnosno:

  • Poslodavac koji ima od 20 do 49 stalno zaposlenih radnika, dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom
  • Poslodavac koji ima od 50 do 99 stalno zaposlenih radnika dužan je da zaposli dve osobe sa invaliditetom
  • Poslodavac koji ima 100 i više zaposlenih radnika, dužan je da na svakih novozapočetih 50 zaposlenih, zaposli po jednu osobu sa invaliditetom

Poslodavcu, međutim, ostavljena je i zakonska mogućnost da obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, može regulisati na više načina:

 1. Da zaposli osobu sa invaliditetom u skladu sa zakonom
 1. Da uplati iznos od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem obavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio (iznos se kreće od 450.000,00 dinara do 500.000,00 dinara po obavezi zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom)
 1. Saradnjom i kupovinom proizvoda i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem obavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, oslobađa se obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom za period od 12 meseci od dana izvršenja obaveze (izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko)

Pored uvođenja obaveze zapošljavanja OSI, odredbama ovog zakona predviđen je i novi način „kategorisanja“ – određivanja stepena preostale radne sposobnosti, pri čemu se veći akcenat stavlja na to šta osoba sa invaliditetom može da uradi u okviru poslova iz delokruga konkretnog zanimanja- radnog mesta, nego na to šta zbog svog invaliditeta ne može da uradi.

U skladu s tim, preostala radna sposobnost osoba sa invaliditetom, procenjuje se prema sledećoj skali:

 1. ako postojeće/a oštećenje/a ne utiče na radnu sposobnost
 2. postojeće oštećenje/a u manjoj meri utiče/u na radnu sposobnost, tako da osoba sa invalideitetom može da se zaposli pod opštim uslovima
 3. oštećenje/e koje/a postoji/e kod osobe sa invaliditetom ima/ju umeren uticaj na njenu radnu sposobnost, zbog čega se OSI može zaposliti pod tzv. posebnim uslovima, odnosno uz prilagođavanje radnog mesta, proces rada i/ili radnih zadataka
 4. oštećenje/e koje/a postoji/e kod osobe sa invaliditetom izaziva teškoće/smetnje koje značajno i višestruko utiču na radnu sposobnost, zbog čega je radni učinak OSI manji od jedne trećine zaposlenog na uobičajenom radnom mestu, tako da nije moguće zapošljavanje ni pod opštim, ni pod posebnim uslovima

Više informacija možete pronaći na linku:

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3450_pravilnik_procena_r._sposobnosti.pdf

a ukoliko želite da zaposlite osobu sa invaliditetom pogledajte:

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf

 

C. Pravo na slušni aparat

Pravo na slušni aparat ima osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 – 4000 herca (Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat.

Iznos subvencije od RFZO-a:

 • iznosi od 24.750,00 dinara do 27.500,00 dinara na svakih 7 godina

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Da bi ste ostvarili Vaše pravo na slušni aparat preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, prva i osnovna potreba jeste da ispitate svoj sluh.

Ukoliko vaše oštećenje sluha ispunjava propisane uslove navedene u pravilniku RFZO-a upoznajte se sa koracima koje ste obavezni ispuniti da biste bili u mogućnosti da dobijete slušni aparat preko RFZO-a.

Potrebno je preduzeti sledeće:

 1. Posetite odabranog lekara radi uputa za ORL specijalistu
 2. Posetite ORL specijalistu radi pregleda sa audiometrijom (snimanje sluha)
 3. Ako imate pravo na recept specijalista će Vam ga prepisati
 4. Nakon dobijenog recepta od ORL doktora  odlazite u ovlašćenu prodavnicu za prodaju slušnih aparata na odabir slušnog aparata i radi dobijanja potvrde o probi slušnog aparata
 5. Sa svom dobijenom dokumentacijom javljate se doktorskoj komisiji u nadležnoj filijali RFZO-a
 6. Nakon overenog naloga odlazite ponovo u ovlašćenu prodavnicu za prodaju slušnih aparata radi izdavanja i podešavanja Vašeg slušnog aparata
 7. Najkasnije nakon 30 dana po prijemu slušnog aparata javljate se ORL specijalisti radi kontrole, da se proveri da li slušni aparat koji ste dobili zadovoljava Vaše potrebe.

 

D. Tarife za osobe sa invaliditetom

TELENOR

 U Telenor ponudi nalaze se dva paketa namenjena osobama sa invaliditetom čije specifikacije možete pogledati u nastavku. 

 1. Paket OSOBE SA INVALIDITETOM 2

Mesečna pretplata

995,00 din

SMS poruke uključene u pretplatu    

1.000

Količina MB uključena u pretplatu (MB)

2.000

Maksimalna brzina pristupa internetu

21 Mbps

Fiksna naknada za svaki započeti razgovor

9,90 din

Cena minuta u nacionalnim mrežama 

9,90 din

Cena SMS poruke u nacionalnom saobraćaju

4,90 din

Roaming

Prema važećem cenovniku

Međunarodni razgovori

Prema važećem cenovniku

* Sve cene su prikazane u dinarima sa uračunatim PDV-om.      

Uslovi korišćenja usluga u okviru mesečne pretplate:

SMS PORUKE: 

Poruke se odnose na nacionalni saobraćaj i ne odnose se na poruke ka brojevima sa specijalnom naplatom.

INTERNET: 

Internet u okviru paketa se odnosi na nacionalni saobraćaj i tarifiranje se vrši na 1kB. Nakon potrošenih 2000 MB megabajta iz tarifnog paketa, pristup internetu biće blokiran. Surfovanje korisnik može nastaviti kupovinom internet dodatka.

Poruke i megabajti koje ne potrošite prenose se u naredna tri meseca.

Kada korisnik potroši saobraćaj iz paketa uspostava veze se naplaćuje 9,9 dinara, cena minuta ka svim mrežama iznosi 9,9 dinara, a cena SMS poruke je 4,9 dinara. Pozivi se obračunavaju prema broju započetih minuta. Sve cene su navedene sa PDV-om i odnose se na nacionalni saobraćaj. Na ovom paketu roming saobraćaj se obračunava po tarifi TravelSure 10.

Ostali servisi koji se korisniku naplaćaju povrh mesečne pretplate:

 • Celokupan međunarnodni i roming saobraćaj(razgovori, SMS i MMS poruke, prenos podataka)
 • Usluge sa dodatnom vrednošću (kvizovi, glasanja, plaćanje parkinga, kupovina multimedijalog sadržaja i slično)
 • Kreditiranje prepaid broja
 • Aktiviranje tarifnih dodataka.
 1. Paket OSOBE SA INVALIDITETOM 

Mesečna pretplata

600 din

Dinara uključeno u mesečnu pretplatu

1.000 din

Cena minuta u Telenor mreži

3,48 din/min

Cena minuta u domaćem saobraćaju

8,28 din/min

Cena SMS-a u domaćem saobraćaju

2,04 din

Fiksna naknada za svaki započeti razgovor

2,28 din

Obračunski interval za razgovore

30 sek

Cena KB (kilobajta) u domaćem saobraćaju

0,05 din/KB

Cena MMS-a u domaćem saobraćaju

15,00 din

Roaming

Prema važećem cenovniku

Međunarodni razgovori

Prema važećem cenovniku

*Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Internet saobraćaj se tarifira na 1 KB (kilobajt).

Mesečni iznos od 1.000 dinara možete koristiti za razgovore sa svim korisnicima domaćih i međunarodnih mreža, slanje SMS poruka (osim premium SMS poruka: m-parking, glasanja u kvizovima…) i internet saobraćaj.

Uz tarifni paket OSOBE SA INVALIDITETOM moguće je odabrati i jedan od telefona iz Telenorove ponude. Da bi ostvarili pravo na aktivaciju ovog tarifnog paketa, potrebno je da osobe sa invaliditetom, odnosno njihova udruženja, stručnoj službi Telenora d.o.o. dostave:

 • rešenje da su korisnici naknade za pomoć i negu drugih lica, potvrdu da spadaju u kategoriju povlašćenih lica i potvrdu od područne organizacije da im je neophodan mobilni telefon, odnosno 
 • rešenje o upisu u registar kod odgovarajućeg državnog organa.

Potrebna dokumenta za gluve osobe:

 1. Važeća lična karta
 1. Original ili overena fotokopija rešenja o telesnom oštećenju sluha koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Više informacija možete pogledati na linku:

https://www.telenor.rs/sr/privatni/ponuda/tarifni-paketi/

MTS

 

U MTS ponudi nalazi se paket namenjen osobama sa invaliditetom čije specifikacije možete pogledati u nastavku. 

Pripejd korisnici koji imaju pravo na ovu tarifu mogu besplatno da pređu na postpejd uz zadržavanje istog broja.

Tarifni paket za gluve osobe:

 1. Obuhvata 300 SMS-ova u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade
 2. Mesečna naknada iznosi 120,00 dinara

Cene saobraćaja van naknade

Minut razgovora u domaćem saobraćaju

7,89 dinara

SMS poruka u domaćem saobraćaju

3,89 dinara

SMS poruka u međunarodnom saobraćaju

12,00 dinara

Internet u domaćem saobraćaju (1KB)

0,048 dinara

MMS poruka u domaćem saobraćaju

12,00 dinara

Uspostava veze

6,99 dinara

Obračunski interval je 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Potrebna dokumenta za gluve osobe:

 1. Original ili overena kopija rešenja o telesnom oštećenju od 70% (Rešenje PIO), za korisnike koji imaju takvo rešenje
 2. Korisnici koji nemaju rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90dB
 3. Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju
 4. Važeća lična karta

Više informacija možete pogledati na linku:

https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-zona/Cesta-pitanja/Mobilna/Postpejd/a90931-Tarife-za-osobe-sa-invaliditetom.html