Zakoni

A. Zakon o upotrebi znakovnog jezika

Donošenjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika (Sl. glasnik br. 38/2015) uređuje se pravo gluve osobe na upotrebu znakovnog jezika, odnosno pravo na učenje znakovnog jezika i pravo na korišćenje usluge tumača za znakovni jezik, kao i informisanje i obrazovanje na znakovnom jeziku.

Zakon možete preuzeti ovde.

 

B. Zakon o sprečavanju diskriminacije

Zakon o sprečavanju diskriminacije (Sl. glasnik br. 33/ i br. 13/2016) zasniva se na načelima: zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom, poštovanja ljudskih prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, uključenosti osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi, uključenosti osoba sa invaliditetom u sve procese u kojima se odlučuje o njihovim pravima i obavezama, jednakih prava i obaveza.

Zakon možete preuzeti ovde.

 

C. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji

Ovim zakonom (Sl. glasnik br. 36/09 и 32/13) uređuju se: podsticaji za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada; procena radnih sposobnosti; profesionalna rehabilitacija; obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom; uslovi za osnivanje i obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih posebnih oblika zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom; druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zakon možete preuzeti ovde.

 

D. Zakon o ravnopravnosti polova

 Ovim zakonom uređuje se stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza, preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu i postupak pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji.

Zakon možete preuzeti ovde.