...

B2 NIVO (VIŠI NIVO)

Ovaj nivo je namenjen za polaznike koji su stekli uverenje o savladanom kursu B1 nivoa. Polaznici na ovom nivou vladaju višim komunikacijskim veštinama na znakovnom jeziku. Umeju da vode konverzaciju u različitim društvenim situacijama od ličnog do profesionalnog nivoa sa izvornim i neizvornim govornicima različitog uzrasta, pola, obrazovanja i društveno-ekonomskog statusa.

Umeju da razumeju i preuzimaju reči i interakciju na različite načine koristeći različite stilove, stručne termine i izaberu alternativne reči i izraze.

Na ovom kursu ćete:

  • Ovladati širim vokabularom na teme prava i upravnih poslova, policije, kulture, religije;

  • Ovladati komunikacijskim veštinama u različitim situacijama sa izvornim i neizvornim korisnicima znakovnog jezika;

  • Naučiti da koristite proširene i kompleksnije fraze i izraze u znakovnom jeziku;

  • Upotrebljavati iskaze sa odgovarajućim frazama i u određenom žanru;

  • Iskazivati jasne stavove i argumente uz navođenje dodatnih primera;

  • Razumeti i preuzimati reči i interakciju na pravi način;

  • Unaprediti sposobnost praćenja dužeg izlaganja na znakovnom jeziku;

  • Unaprediti sposobnost da komunicirate u grupnim diskusijama i debatama, čak i kada se koriste apstraktni, složeni pojmovi i nepoznate teme na znakovnom jeziku.

* mogućnost plaćanja na rate.